Kunstcafé Kunstkyk Stellingwerven - 't Oost 8, Oosterwolde (FR)
June 11 /12 + 18/19, 2011 from 13.00 - 18.00 h
www.kunstcafeoosterwolde.nl

Kunstkyk Stellingwerven Open-Ateliers
June 11 /12 + 18/19, 2011 from 11.00 - 18.00 h
www.kunstkijkstellingwerven.nl

Galerie De Ambachtsman - Wittelte (Dr)
juli 31 - september 18, 2011 from 13.00 - 18.00 h
www.ambachtsman.nl

Kunst op Nienoord - Leek (Gr)
november 26 and 27, 2011 from 131.00 - 17.00 h
www.kunstopnienoord.nl


Exhibitions: 2007  2008  2009  2010  2012  2013

Exhibitions 2011
Website ontwikkeld door Azier Design